Bytes

"640k of memory should be enough for anybody."
                           Bill Gates


Byte    = 1 (8 bits - usually!)

Kilobyte  = thousand bytes
       1,000 (1 KB)
       1,024 (1 KiB)
       2^10

Megabyte  = million bytes
       1,000,000 (1 MB)
       1,048,576 (1 MiB)
       2^20

Gigabyte  = billion bytes
       1,000,000,000 (1 GB)
       1,073,741,824 (1 GiB)
       2^30

Terabyte  = trillion bytes
       1,000,000,000,000 (1 TB)
       1,099,511,627,776 (1 TiB)
       2^40

Petabyte  = (quadrillion bytes)
       1,000,000,000,000,000 (1 PB)
       1,125,899,906,842,624 (1 PiB)
       2^50

Exabyte  = (quintillion bytes)
       1,000,000,000,000,000,000 (1 EB)
       1,152,921,504,606,846,976 (1 EiB)
       2^60

Zettabyte = (sextillion bytes)
       1,000,000,000,000,000,000,000 (1 ZB)
       1,180,591,620,717,411,303,424 (1 ZiB)
       2^70

Yottabyte = septillion bytes
       1,000,000,000,000,000,000,000,000 (1 YB)
       1,208,925,819,614,629,174,706,176 (1 YiB)
       2^80

Brontobyte = octillion bytes
       1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (1 BB)
       1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 (1 BiB)
       2^90

Gazzabyte = nonillion bytes
       1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (1 AB)
       1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 (1 AiB)
       2^100